Καλείστε όπως την 8η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 1η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 3608/2022 ΦΕΚ 155/21-01-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2021.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ.:1/2021).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ»,(Α.Μ.:04/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», (Α.Μ:06/2019).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ, αξιολόγησης διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΑΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 550.000,00€ με Φ.Π.Α. (Σ.Α:182634).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 06/2017).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αρδευτικό Αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» με Αριθμό Συστήματος 92821.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 202.500,00 ευρώ. (Αριθμός Συστήματος 182667).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ.: 03/2021).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού» Δήμου Σοφάδων.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 5/2019).
 14. Έγκριση της αριθμ.22/2021 που αφορά την Εισηγητική Έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2022.
 15. Έγκριση της αριθμ.19/2021 που αφορά ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων -εξόδων, οικονομικού έτους 2022.
 16. Έγκριση της αριθμ.21/2021 που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2022.
 17. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ για την χρονική περίοδο από 01-01-2022 έως και 31-12-202
 18. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2022.
 19. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2022, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 20. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 21. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2022.
 22. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022.
 23. Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων.
 24. Έγκριση της αριθμ.2030/2021 απόφασης Δημάρχου.
 25. Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2022».
 26. Έγκριση της αριθμ.116/2022 απόφασης Δημάρχου.
 27. Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 40.000,00€ υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ), η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2022.
 28. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του φαλούτσα Δημητρίου και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνο.
 29. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.