Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων (άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ