Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 10η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 1η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικονομικού έτους 2018, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 116/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και  το αριθ. 39/1951/5-1-2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ Κοντοβάς Δημήτριος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΟΠΑΠΣ καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 39/1951 από 05-01-2018 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2018, προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ. (εφόσον απαιτείται ) οικ. έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ