Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2017.
  2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών συνεχιζόμενων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών σταθερών και διαρκών αναγκών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ