Παρακαλούμε όπως την 12η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
2. Ψήφιση πίστωσης 1.787.000,00 € για ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ.
3. Ψήφιση πίστωσης 969.000,00 € για ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΠ.
4. Ψήφιση πίστωσης 457.010,45 € για ΟΦΕΙΛΕΣ.
5. Ψήφιση πίστωσης 28.973,32 € για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.
6. Ψήφιση πίστωσης 210.000,00 € για ΚΑΥΣΙΜΑ.
7. Ψήφιση πίστωσης 530.000,00 € για ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΑΔΥΘ).
8. Ψήφιση πίστωσης 974.000,00 € για ΔΕΗ.
9. Ψήφιση πίστωσης 264.000,00 € για ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
10. Ψήφιση πίστωσης 21.680,00 € για ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ – ΟΤΕ.
11. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΑΙΡΕΤΩΝ.
12. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ.
13. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.
14. Ψήφιση πίστωσης 310.114,64 € για ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
15. Ψήφιση πίστωσης 25.000,00 € για ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ.
16. Ψήφιση πίστωσης 4.700,00 € για ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ (ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ – ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ).
17. Ψήφιση πίστωσης 600.000,00 € για ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΠΑΠΣ.
18. Ψήφιση πίστωσης 40.000,00 € για ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΚΟΙΕΔΣ.
19. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ.
20. Ψήφιση πίστωσης 83.000,00 € για ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. – ΔΕΥΑΣ).
21. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
22. Ψήφιση πίστωσης 40.000,00 € για ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦ.
23. Ψήφιση πίστωσης 45.599,14 € για ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.
24. Ψήφιση πίστωσης 12.924,68 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.
25. Ψήφιση πίστωσης 11.149,71 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.
26. Ψήφιση πίστωσης 2.334,39 € για ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.
27. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
28. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
29. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.
30. Ψήφιση πίστωσης 180.000,00 € για ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ.
31. Ψήφιση πίστωσης 2.645.647,35 € για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών του διαγωνισμού της προμήθειας : Προμήθεια καυσίμων έτους 2016 προϋπολογισμού δαπάνης 402.917,53 €.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ