Παρακαλούμε όπως την 13η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 1η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη α) ανακοπής και β) αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 297/2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 314/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και  σε καταφατική περίπτωση χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 382/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και  σε καταφατική περίπτωση χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη (Τινού Προκοπίου του Αποστόλου) για καταβολή αποζημίωσης.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη (Σιακάρα Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου) και αντιμετώπιση του ανακύψαντος ζητήματος των φερομένων ως παραχωρηθέντων κτημάτων του Δήμου Σοφάδων στην περιοχή “Αρμύρες”.
  6.    Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Αμπέλου.
  7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών έτους 2015.
  8.    Καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2015.
  9.    Καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2015.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ