Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 13η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄προσέλθετε για την 1η  (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, γιατί: έχει καταστεί επείγουσα και έκτακτη ανάγκη η έγκριση πραγματοποίησης αρχικών δαπανών του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ