Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 29η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μελών των κάτωθι επιτροπών:
Εκτίμησης αξίας εκποίησης Δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186 του Ν.3463/06), Εκτίμησης αξίας ακινήτων που αγοράζει ο Δήμος (άρθρο 191 του Ν.3463/06), Εκτίμησης αξίας εκμισθωμένων Δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν.3463/06), Εκτίμησης αξίας ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου με άλλα (άρθρο 190 του Ν.3463/06), Εκτίμησης αξίας ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν.3463/06).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας για την Ίδρυση Ανοιχτού Σκοπευτηρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

3. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

4. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους και ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

5. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2015: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού Θραψιμίου” (Α.Μ. 23/2011) προϋπολογισμού 600.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

7. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Έγκριση οριακής παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Επέκταση αρδευτικού αγωγού στην Τ.Κ. Ερμητσίου” (Α.Μ. 5/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής ενότητας Σοφάδων”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Λουτρού” (Α.Μ. 36/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

12. Αποδοχή και κατανομή ποσού 69.628,66€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

13. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

14. Έγκριση επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

15. Έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

16. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

17. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «ΠΑΝΔΩΡΑ – Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2008.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

18. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «ΥΠΟΔΟΧΗ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-20013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

19. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «ΕΡΜΗΣ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-20013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

20. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «ΚΙΕΡΙΟΝ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-20013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών μας για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

24. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (16η και 17η συνεδρίαση).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Φιλίππου Ηλίας

25. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων (άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, Ν. 2121/1993).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

26. Έγκριση υπογραφής σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ