Καλείστε όπως την 29η  Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 19η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 2/μήνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με την ειδικότητα ΥΕ εργατών πυρασφάλειας πυροπροστασίας.
  3. Έγκριση της αριθμ.35/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 4η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση (αύξηση τιμής) της υπ΄αριθμ. Πρωτ.3026/28-03-2022 σύμβασης μεταξύ του δήμου Σοφάδων και της εταιρείας «Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ”, ( A.M. 05/2021).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» το οποίο εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
  8. Τροποποίηση της αριθμ.147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.