Παρακαλούμε όπως την 29η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  4. Διαβίβαση πρακτικού Ι διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Αμμοχαλικόστρωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αρνης”, προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ με ΦΠΑ.
  5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ673/13-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και λοιποί συνολικά τριάντα δύο (32) κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 97 (24/4/2013) του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ678/13-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 84 (12/04/2013) / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. κλήσης ΚΛ649/12-07-2017 που αφορά την έφεση που άσκησαν οι : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και λοιποί οκτώ (8) κατά ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» και κατά της απόφασης 204 (05/07/2013) / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τριμελές).
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την αρ. 191/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (ΟΡΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.).
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Κόκκινου Γεώργιου του Νικολάου την οποία κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ