Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 19η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 Δήμου Σοφάδων.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
  3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2016 (Γ’ Τριμήνου).
  4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
  5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16).
  6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων.
  7. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.
  8. Υποκατάσταση αναδόχου για την σύνταξη μελέτης “Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Τ.Κ. Ρεντίνας” μετά από αίτημα του ιδίου.
  9. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αρ. 2110/165044/29-9-2016 απόφασης του Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ. (Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας).

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ