Την 6η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.
3. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.
4. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ασφαλτικό γαλάκτωμα.
5. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για λοιπά υλικά συντήρησης.
6. Ψήφιση πίστωσης 300,00 € για αποζημίωση Ληξιάρχων.
7. Ψήφιση πίστωσης 600,00 € για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ”.
8. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ”.
9. Ψήφιση πίστωσης 50.000,00 € για επιχορήγηση ΔΟΠΑΠΣ.
10. Ψήφιση πίστωσης 3.600,00 € για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ”.
11. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ”.
12. Ψήφιση πίστωσης 29.500,00 € για επιστροφή χρημάτων Δικαστικής απόφασης.
13. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ ” κόστος εργασιών 7.200,00 € (ΣΑΤΑ).
14. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ ” κόστος εργασιών 7.200,00 € (ΣΑΤΑ).
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ενός οχήματος από το Δήμο Παλαμά.
16. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου :” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €.
17. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου ενταλμάτων προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου: Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 41601914-01 στην πλατεία της Δυτικής Επέκτασης του Δήμου Σοφάδων, συνολικού ποσού 290,85 € με το ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ