Παρακαλούμε όπως την 18η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Αποδοχή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2014.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 €.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας “Προμήθεια καυσίμων έτους 2015” και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ