Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 15η  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σοφάδων, έτους 2017.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση της αριθμ. 163/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

3. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

5. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαϊδας, Ρεντίνας και Ταμασίου, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης .

6. Έγκριση κανονισμού διενέργειας και λειτουργίας υπαίθριων θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

7. Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε υπαίθριες θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις , καθώς και χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς, έτους 2016 και εφεξής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Αποδοχή συνέχισης των πράξεων του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

10. Έγκριση της 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α/Μ.7/2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση της 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α/Μ.6/2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ” (Α.Μ.3/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ” (Α.Μ.15/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ