Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  

Την 16η  Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση (Κατεπείγουσα) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως. Προκειμένου να καταβληθεί στο Δήμο μας η 1η δόση των 95.000,00€ μέχρι το τέλος του έτους, που προτείνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, πρέπει να προβούμε στη λήψη απόφασης ως ανωτέρω, άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ