Την 18η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση ανάκλησης κατά της 180/15 απόφασης του Α’ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διορισμός ως πληρεξούσιου και αντίκλητου δικηγόρου του Δήμου, του Κολοβού Κων/νου του Νικολάου και χορήγηση εντολής να ασκήσει και να καταθέσει αυτή καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα εκπροσωπώντας το Δήμο Σοφάδων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ανάκλησης όπου και όταν η συζήτηση αυτή προσδιορισθεί και επιπλέον να επικυρώσει την υπ’ αριθμ. 929/2015 απόφαση Δημάρχου που αφορά τα παραπάνω.