Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06 και άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/2014 απόφασης του Δ.Σ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσά μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος .

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικών καταλόγων δικαιωμάτων βοσκής έτους 2016 και επιστροφή αυτών στους δημότες που το έχουν ήδη καταβάλλει στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τουλιάς Παναγιώτης.

8. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΩΜΑ και της ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593105 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Έγκριση της αριθμ. 114/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

11. Περί αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

12. Έγκριση ή μη χορήγησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας σε χρήμα στους υπαλλήλους του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

14. Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ