Παρακαλούμε όπως την 12η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 18η ( ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων έτους
2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 463.929,32 €.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες της δημοπράτησης εντός του 2014 με δεδομένο ότι η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 είναι σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.