Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μμ προσέλθετε για την 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για λοιπές συνδρομές.
  2. Ψήφιση πίστωσης 212.192,74 € για τις εγκαταστάσεις ηλ/σμού – υπογειοποίηση δικτύου ηλ/σμού.
  3. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 €, € για στραγγιστικά τέλη.
  4. Ψήφιση πίστωσης 20.014,06€, για την Αθλητική δραστηριότητα – Προγράμματα άθλησης για όλους.
  5. Ψήφιση πίστωσης 900,00 € για εισφορές ΙΚΑ για οργάνωση κατασκηνώσεων.
  6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο.
  7. Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ Βαθυλάκκου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ