Παρακαλούμε όπως την 11η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2014 (Γ΄Τριμήνου).
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 185,00 €, για επιστροφή του σε δημότη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2021”.
5. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήσεως εξώδικου συμβιβασμού του Ρουμελιώτη Ιωάννη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ