Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 8η  Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 17η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ