Παρακαλούμε όπως την 10η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00΄  προσέλθετε για την 17η  (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με  μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αίτηση ανάκλησης κατά της 180/15 απόφασης του Α’ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διορισμός ως πληρεξούσιου και αντίκλητου δικηγόρου του Δήμου, του Κολοβού Κων/νου του Νικολάου και χορήγηση εντολής να συντάξει, καταθέσει, παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σοφάδων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ανάκλησης όπου και όταν η συζήτηση αυτή προσδιορισθεί .

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται  να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, δεδομένου ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο για την άσκηση αίτησης ανάκλησης από μέρος του Δήμου κατά της ως άνω απόφασης.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ