Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η .Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε

στην 17η συνεδρίαση (τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού

καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ευνοϊκή αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου από το Τ.Π. & Δ. και ΕΤΕΠ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου: “Αισθητική αναβάθμιση και

ανάδειξη οικισμού Κτιμένης”, επί εξέτασης της υπ’ αρ. 23482/23-10-2015 ενστάσεως

του αναδόχου κατά της υπ’ αρ. 22785/14-10-2015 απόφασης κήρυξης έκπτωσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

3. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους και ενός (1) δημοτικού

συμβούλου ως αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής καλής

εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών

οικονομικού έτους 2016: α) παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) παραλαβής

έργων από 5.869,40 € και άνω.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

5. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης

των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος . Αλεξόπουλος Βασίλειος.

7. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής

αποθήκης στην Τ.Κ. Μαυραχάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

8. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής

αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

9. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής

αποθήκης στην Τ.Κ. Ματαράγκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

10. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

11. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

12. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

13. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

14. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

15. Έγκριση της αρ. 154/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού

Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά την αναμόρφωση

προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Τουλιά Παναγιώτη.

16. Απόδοση ποσού 20.400,00 € στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων,

που αφορά την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των κέντρων στήριξης

ROMA & ευπαθών ομάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

17. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της

προμήθειας: “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

18. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της

προμήθειας: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & λοιπών αναλώσιμων ειδών

παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

19. Επιστροφή ποσού 185,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ