Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 16η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : “Παραλλαγή δικτύου στη Τ.Κ.  Ανάβρας”, μετά την ολοκλήρωση του.
  2. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου : “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην  Τ.Κ. Ανάβρας”, μετά την ολοκλήρωση του.
  3. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου :”Συμπλήρωση ΦΟΠ  στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του κ. Στιβαχτή Ι”., μετά την ολοκλήρωση του.
  4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : “Συμπλήρωση ΦΟΠ  στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου”.
  5. Τροποποίηση της αριθ.102/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-7322.01.
  6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.103/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-7322.01
  7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  8.  Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

 

  1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο διαχειριστικό έτος 2017.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ