Την 25η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 29/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για εισφορά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
 4. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση – Συντήρηση Κ.Χ. Δ.Ε. Μενελαΐδας”, κόστος εργασιών 7.200,00 € (ΣΑΤΑ).
 5. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση – Συντήρηση Κ.Χ. Δ.Ε. Ταμασίου”, κόστος εργασιών 200,00 € (ΣΑΤΑ) .
 6. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πνευματικού κέντρου ” προϋπολογισμού 12.000,00 € (ΣΑΤΑ).
 7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών έδρας Δήμου “(Α.Μ. 4/2015) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 € (ΣΑΤΑ).
 8. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για το έργο: “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Σοφάδων “.
 9. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για το έργο: “Συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων Δ.Ε. Σοφάδων”.
 10. Ψήφιση πίστωσης 10.800,00 € για το έργο: “Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας κλειστού γυμναστηρίου Σοφάδων “.
 11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου :” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 €.
 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου :” ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €.
 13. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € για την: “Υγειονομική έκθεση για την αναγνώριση φυσικού πόρου λουτρών Σμοκόβου”.
 14. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € για την: “Υγειονομική έκθεση για την αναγνώριση φυσικού πόρου λουτρών Σουλαντά”.
 15. Έγκριση πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των δασικών συστάδων 9β, 11γ, 6δ και 10β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, στο διαχειριστικό έτος 2015.
 16. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας στις 7-10-2015 για την αντίκρουση της αγωγής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ κατά του Δήμου Σοφάδων, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας.
 17. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας στις 13-1-2016 για την αντίκρουση της αγωγής του Θεοδωρόπουλου Σεραφείμ του Χαραλάμπους κατά του Δήμου Σοφάδων, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας.
 18. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων στις 11-9-2015 για την αντίκρουση της προσφυγής του Τσιώκου Φιλίππου του Γεωργίου κατά του Δήμου Σοφάδων, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ