Παρακαλούμε όπως την 29η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000 € για επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχανημάτων ΔΕ Ρεντίνας.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.681,86 € για ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ πενταμήνων προγράμματος προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ ΕΣΠΑ.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για συνδρομή χαρτών GPS.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000 € για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.400 € για λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα (έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης).
7. Ψήφιση πίστωσης 1.800,00 € για αμοιβές αιρετών, έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
8. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας στις 5-3-2015 προς αντίκρουση αγωγής του Τζιμούρτου Κωνσταντίνου.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου (Τρίγκας Ηλίας), κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας στις 27-1-2015.