16η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

 

Την 24η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σοφάδων, έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Γ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος .

5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου στην κάθετη οδό του κεντρικού δρόμου πλησίον Τσιώνα Απ. & Κουκουβάνη Γ. και απευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 1.109,06 € με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 04/2015) προϋπολογισμού 170.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α.Μ 5/2015).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση ή μη μεταφοράς διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής Δήμαρχος.

17. Έγκριση και παροχή συναίνεσης – εγγύησης για την υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε ρύθμιση των δανείων της από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Περί κατάταξης σε κατηγορίες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

20. Έγκριση μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης για την ένταξη της πράξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού τσιγγάνων στο Δ. Σοφάδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συμπλήρωση της αριθμ. 133/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.