Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 08η .Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η συνεδρίαση (τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απόβλητων του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
2. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας: “Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
3. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κέδρου για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση” (Α.Μ. 7/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Λεονταρίου για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση” (Α.Μ. 6/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού Θραψιμίου” (Α.Μ. 23/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αναψυχής στο δάσος Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων” (Α.Μ. 23/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση αύλειου χώρου σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκκου” (Α.Μ. 4/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας καυσίμων έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
10. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ρεντίνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
11. Έγκριση της αρ. 127/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Γ΄ τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
12. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
13. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
14. Ανάκληση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
15. Τροποποίηση της αρ. 5/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την πλαισίωση της επιτροπής παραλαβής εκτελεσθέντων έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
17. Ανάκληση των αρ. 202/2007 και 258/2008 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων, που αφορούν την παραχώρηση κυριότητας των ΜΕ 101842, ΚΗΙ 4115 και ΚΗΙ 4116 στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
18. Έγκριση της αρ. 61/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων, που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της, οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.
19. Έγκριση της αρ. 62/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων, που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης της οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.
20. Έγκριση της αρ. 63/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων, που αφορά την έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.
21. Έγκριση της αρ. 55/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων, που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.
22. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότισσα μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
23. Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου (από 10ο πρακτικό έως 13ο πρακτικό).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ