Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση της αρ. 142/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον πίνακα των δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

3. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού αυτού , μελών της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2012) προϋπολογισμού 420.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

6. Έκδοση απόφασης – γνωμοδότησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πάλιτσκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Έγκριση της αριθμ. 129/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Β’ τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

9. Έγκριση της αριθμ. 138/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.

10. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ’ , για το μήνα Οκτώβριο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ