Καλείστε όπως την 05η  Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 15η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022.
 2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α (μέρους), 19β (μέρους), 9α, 9β, 13α, 17α (μέρους), 19β (μέρους), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2022.
 3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3, 10α και 27 (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου :”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ”, (A.M 1/2020).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου :”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”, (Α.Μ 6/2019).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο :”Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης”, την έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες μελετητές και καθορισμού των όρων ανάθεσης της σύμβασης, προϋπολογισμού 35.594,92€ με Φ.Π.Α.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου :”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ”, (A.M. 06/2017).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ», (Α.Μ. 07/2017).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση έως 31-12-2022 του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών για τον Τσίπρα Ματθαίο του Αποστόλου.
 10. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σοφάδων έτους 2023.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.