Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 15η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Τροποποίηση της αρ. 5/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
  2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 20-6263.02.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
  4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  5. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ’ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ,(Α.Μ. 2/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 24%.
  7. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ -Β’ ΦΑΣΗ” (Α.Μ. 3/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου :”ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ ” (Α.Μ. 4/2017) προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ