Την 11η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου :” Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Λεονταρίου για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση” προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 €.
2. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για έξοδα κίνησης Προέδρων.
3. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για έξοδα παράστασης Αντ/ρχων και Προέδρου ΔΣ.
4. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για τακτικές αποδοχές μον. υπαλλήλων πρασίνου.
5. Ψήφιση πίστωσης 900,00 € για εργοδοτικές εισφορές μον. υπαλλήλων πρασίνου.
6. Ψήφιση πίστωσης 12.318,00 € για ΔΕΗ – έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
7. Ψήφιση πίστωσης 1.476,00 € για πειραματική εκτροφή καραβίδας γλυκού νερού σε χωμάτινες δεξαμενές.
8. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για δημοσίευση προκηρύξεων.
9. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων.
10. Ψήφιση πίστωσης 24.000,00 € για μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση των αριθμ. 251/2015 και 252/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί ψηφίσεως πίστωσης.
12. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου ενταλμάτων προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου: α) Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 55 KVA στην ΤΚ Ρεντίνας, συνολικού ποσού 305,30 € με το ΦΠΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ