Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 08η .Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ