Παρακαλούμε όπως την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ προσέλθετε για την 15η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεση) κατά της 6/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και σε καταφατική περίπτωση ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, δεδομένου ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο για την άσκηση ένδικων μέσων (έφεση) από μέρος του Δήμου κατά της ως άνω απόφασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ