Καλείστε όπως την 21η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 14η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  2. Έγκριση της αριθμ.18/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 2η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης ξυλείας ελάτης, λόγω έκτακτης κάρπωσης, από τις συστάδες 9β, 10α και 10β του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Φ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ»,  πρ/σμού δαπάνης 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, περί αποδοχής των όρων της ένταξης και αποδοχής ποσού και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  5. Έγκριση της αριθμ.22/2022 που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών – Δρανίστας Καϊτσας σύμφωνα με την αριθμ.2/2022 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», (Α.Μ:03/2020).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ:01/2020).
  9. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
  10. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : Επαύξηση ισχύος 8 KVA της παροχής με αριθμό 41536049-01 στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευή