Παρακαλούμε όπως την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Αποδοχή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.900,000€ για τελεσίδικη δικαστική απόφαση (δικηγορική αμοιβή).
4. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας στις 10-12-2014 για την αντίκρουση της από 30-12-2013 αγωγής, αριθμ. κατάθεσης 599/2013, του Κορομπίλια Γεωργίου.
5. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λάρισας στις 7-11-2014 κατά την συζήτηση της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων(ΔΔ Λουτροπηγής, ΔΔ Ανάβρας, ΔΔ Κτημένης).
6. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας στις 16-10-2014 προς αντίκρουση αγωγής του Παναγιώτη Φιλίππου.
7. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Δ.ΕΦ. Λάρισας στις 08-10-2014 κατά την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως της Κ/Ξ “ΚΟΥΡΔΗΣ Ι. – ΝΑΡΗΣ Α. – ΠΟΤΟΣ Ρ. ΟΕ- ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ” κατά της υπ΄αριθμόν 59/2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.
8. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο να παραστεί ενώπιον του Δ. ΕΦ. Λάρισας στις 08-10-2014 κατά την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως της Κ/Ξ “ΚΟΥΡΔΗΣ Ι. – ΝΑΡΗΣ Α. – ΠΟΤΟΣ Ρ. ΟΕ- ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ” κατά της υπ΄αριθμόν 60/2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου , κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας στις 14-10-2014.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28096/14-07-2014 μετά την ένταξη του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ