Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 30η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδων Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, Φίλιας, Αγ. Παρασκευής” (Α.Μ. 26/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ματαράγκας” (Α.Μ. 31/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων ΙΙΙ – Ύδρευση” (Α.Μ. 12/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 140.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Λουτρού” (Α.Μ. 36/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Δασοχωρίου” (Α.Μ. 34/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντόστρωση Αύλειου Χώρου Σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκου” (Α.Μ. 35/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αγωγός Ακαθάρτων οικισμού Αθιγγάνων” (Α.Μ. 5/2011) προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου ΙΙ (Κατασκευή παροχών)” (Α.Μ. 24/2009) προϋπολογισμού δαπάνης 288.773,11 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αστική ανάπλαση κέντρου Τ.Δ. Γεφυρίων” (Α.Μ. 28/2009) προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ανάβρας” (Α.Μ. 11/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
12. Ορισμός μελών συγκρότησης Πρωτ/θμίων Συμβουλίων Κινηματογράφων – θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Ν. Καρδίτσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
13. Έγκριση της αρ. 58/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων, που αφορά τον τρόπο και τα τέλη που θα κληθούν να καταβάλλουν οι κάτοικοι των Σοφάδων και του Μασχολουρίου για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΣ Εκίζογλου Σπυρίδων.
14. Έγκριση των αρ. 156/2014 & 166/2014 αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ που αφορούν την αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.
15. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
16. Επιστροφή ποσού 185,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
17. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών.
Εισηγητής: Δήμαρχος
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
19. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
20. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε..
Εισηγητής: Δήμαρχος.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
22. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στην Ανώνυμη Εταιρεία “ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
23. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στη “Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ρεντίνας”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
24. Συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών “Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ” και “Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ρεντίνας”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
25. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
26. Ψήφισμα για το ΕΝΦΙΑ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ