Καλείστε όπως την 7η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 13η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  2. Έγκριση της αριθμ.21/2022 που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
  3. Έγκριση της αριθμ.22/2022 που αφορά την τροποποίηση και ψήφιση αναθεωρημένου ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022.
  4. Έγκριση της αριθμ.23/2022 την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, οικονομικού έτους 2022.
  5. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 65/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50 % ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – Κ/Χ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ»(Α.Μ 1/2022).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
  8. Τροποποίηση της αριθ. 89/2022 απόφασης της Ο.Ε.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου στην ΤΚ Ρεντίνας.