Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 30η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 13η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αρ. 5/2017 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τα αιτήματα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 20-6262.00, 20-6262.01, 20-6262.02, 20-6262.03, 20-6262.04.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 6/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 20-6262.00, 20-6262.01, 20-6262.02, 20-6262.03, 20-6262.04.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ενός οχήματος από το δήμο Παλαμά.
 7. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: “Mελέτη αρδευτικού αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων”.
 8. Έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας:” Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαϊδας, Ρεντίνας, Ταμασίου”.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδέσμευσης υπολόγου του έργου :” Χορήγηση μιας νέας παροχής 15ΚVΑ( Νο1) σε πάρκο με αριθμό παροχής 41602410-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευής.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη κλήση Αριθ.159/2008 του Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
 11. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή τεχνικών και τσιμεντοστρώσεις στην Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ποσού 65.000,00€ με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2017.
 13. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του διακατεχόμενου δάσους Θραψιμίου στο διαχειριστικό έτος 2017.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ