Την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η  συνεδρίαση (έκτακτη) της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αναβολή διενέργειας της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται  να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, λόγω της “Τραπεζικής Αργίας βραχείας διάρκειας” σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015 και ΦΕΚ 84/Α/18-7-2015 και της αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ