Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 7η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου : “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πλατείας Τ.Δ. Αγ. Παρασκευής”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Προστασία Διευθέτηση Κοίτης Σοφαδίτη Ποταμού”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων”, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Ματαράγκας” προϋπολογισμού 30.000,00 € (Α.Μ. 3/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση” Α.Μ. 6/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση” Α.Μ. 6/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ανάβρας” Α.Μ. 11/2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έκδοσης απόφασης – γνωμοδότησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πάλιτσκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
Ανάλυση: Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
10. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Σοφάδων (άρθρο 76 παρ. 4 Ν. 3852/2010).
Εισηγητής: Δήμαρχος.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή δύο (2) μελών της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007 ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
12. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
13. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης καταστημάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
14. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της Επιτροπής καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών οικονομικού έτους 2014: α) Παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 € και β) Παραλαβής έργων από 5.869,40 € και άνω.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, την εξουσιοδότηση αυτού για τη μεταβίβαση οχήματος του Δήμου και τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ζήσης Ευάγγελος.
17. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28096/14-07-2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών, μετά την ένταξη του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Τουλιάς Παναγιώτης
18. Έγκριση της υπ’ αρ. 53/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων, που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού της.
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.
19. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
21. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων για το Δ.Σ. του συνδέσμου με την επωνυμία “Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων περιφέρειας Θεσσαλίας”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
22. Συμπλήρωση της αρ. 220/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
23. Ψήφιση πίστωσης 4.774,17 € για πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Τ.Κ. Καππαδοκικού, Ασημοχωρίου, Λουτροπηγής, Αμπέλου και Κυψέλης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή της υπ’ αρ. 3234/12-8-2014 απόφασης ένταξης της πράξης “Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Σοφάδων” με κωδικό MIS 483885 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”.
Εισηγητής: Δήμαρχος
25. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
26. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου μας στην Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ