Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η  Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σοφάδων και έγκριση υποβολής πρότασης του Δ. Σοφάδων (ως δικαιούχου ) στην Κ.Π.1469/2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” για τη χρηματοδότηση της πράξης: “ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ”.

 

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι πρέπει έως 15-07-2016 να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης έργου με τίτλο “ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ” στην αριθμ. 5099/28-04-2016 πρόσκληση, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 6074/27-05-2016 πρόσκληση.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ