Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων” (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).
Εισηγητής: Δήμαρχος. .
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων”
Εισηγητής: Δήμαρχος.
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων”
Εισηγητής: Δήμαρχος.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, καθώς και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Σοφάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
Εισηγητής: Δήμαρχος.
6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.)”
Εισηγητής: Δήμαρχος.
7. Ορισμός τεσσάρων (4) μελών στο Δ.Σ. της “Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών Δρανίτσας – Καϊτσας”, ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (βάσει καταστατικού), καθώς και δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση διαδημοτικού οργάνου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
8. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας και λοιπών Δήμων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
9. Εκλογή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
10. Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας για την πενταετία 1/9/2014 έως 31/8/2019, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006
Εισηγητής: Δήμαρχος.
11. Ορισμός διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου στη Τράπεζα Πειραιώς και Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπηρεσία Winbank -Ηλεκτρονική Τραπεζική Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναστολής λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου Σοφάδων, σύμφωνα με την αρ. 28492/2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ