Παρακαλούμε όπως την 27η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 πμ προσέλθετε για την 12η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 52.730,77 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της προμήθειας «προμήθειας ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 52992,78 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ