Παρακαλούμε όπως την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 12η   ( ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1) Αναβολή διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των δασικών συστάδων 9β, 11γ, 6δ και 10β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.

2) Αναβολή διενέργειας της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” και εκδίκαση της 16082/9-7-2015 ένστασης.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται  να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, λόγω της “Τραπεζικής Αργίας βραχείας διάρκειας” σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015 και τις  Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 1391/Β/6-7-2015 και ΦΕΚ 1420/Β/8-7-2015 και της αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ