Παρακαλούμε όπως την 28η Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 12η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.799,12 € για αμοιβές και έξοδα προσωπικού – οφειλή.
Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι αφορά πληρωμή δεδουλευμένων- -οφειλή μετά από κοινοποίηση διαταγής πληρωμής.