Την 3η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η συνεδρίαση (τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σοφάδων, έτους 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
2. Ανάκληση της αρ. 155/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση παρέκκλισης όρων δόμησης για νομιμοποίηση αγροτικών αποθηκών, γεφυροπλάστιγγας και προσθήκη υπόστεγου, σύμφωνα με το Ν. 4178/2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ένσταση της εργοληπτικής εταιρείας Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της αποφάσεως με αρ. πρωτ. 20701/28-09-2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3669/2008.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2014), προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2014), προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ” (Α.Μ. 5/2015), προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων (ΤΕΕ Ε.Α. ΣΟΦΑΔΩΝ – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ & Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Έγκριση τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 7/2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ” (Α.Μ. 8/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ” (Α.Μ. 4/2013), προϋπολογισμού 12.000,00 €.
12. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
13. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΛΛΕΥ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
14. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
15. Έγκριση παράτασης σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου λόγω ένταξης του στο πρόγραμμα νιτρορρύπανσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
16. Παραχώρηση χρήση δυτικής αίθουσας (ισογείου) του Δημοτικού Σχολείου Ρεντίνας στο Σύλλογο Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
17. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2015 (Γ’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
18. Ανάκληση της αρ. 204/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
19. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγγελόπουλος Βασίλειος.
20. Έγκριση της αρ. 123/2015 απόφασης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
21. Έγκριση της αρ. 122/2015 απόφασης του Ν.Π. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά τον απολογισμό του οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
22. Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής, έτους 2016 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
23. Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδών, έτους 2016 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
24. Αναπροσαρμογή ή μη τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97) έτους 2016 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
25. Αναπροσαρμογή ή μη τέλους διαφήμισης, έτους 2016 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
26. Αναπροσαρμογή ή μη τέλους Νεκροταφείου, έτους 2016 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
27. Αναπροσαρμογή ή μη τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
28. Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2016 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
29. Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
30. Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας με τη μέθοδο της αεριοποίησης, ισχύος 800 kw, φερόμενης “ΒΙΟΜΑΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΚΕ”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 289 αγροτεμάχιο αναδασμού Ν. Ικονίου, στην Τ.Κ. Γραμματικού, στη Δ.Ε. Ταμασίου, στο Δ. Σοφάδων, της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
31. Επικύρωση της αρ. 7/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
32. Αντικατάσταση εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ” και εξουσιοδότηση του ως νόμιμο εκπρόσωπο του ανωτέρω Δικτύου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
33. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ ΑΕ για την αποκομιδή απορριμμάτων οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.
34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
35. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ