Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 12η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 01-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, καθώς έγκειται στο γεγονός ότι οι εκδηλώσεις για τη μνήμη του ήρωα Λοχαγού Κ. Ι. Ισχόμαχου, Γενικού Αρχηγού της Θεσσαλικής Επανάστασης του 1878,  είναι στις 12 Ιουνίου και δεν υπάρχει εξειδίκευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, έτσι ώστε να είμαστε σύννομοι στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.