Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 11η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ψήφιση πίστωσης 10.000 € για φόρους – τόκους.
 2. Ψήφιση πίστωσης 1.938,40 € για συνδρομή στο Δήμος ΝΕΤ.
 3. Ψήφιση πίστωσης 27,60 € για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας.
 4. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για την προμήθεια επίπλων.
 5. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για την προμήθεια υλικών που αφορά επισκευή – συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων.
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 7. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για το έργο «Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ Αηδονοχωρίου.
 8. Ψήφιση πίστωσης 65.000,00 ε για το έργο «Κατασκευή τεχνικών και τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μενελαϊδας».
 9. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2016.
 1. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2016 (Β’ Τριμήνου).
 1. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 7/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για οφειλές.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 67/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για οφειλές.
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ