Την 6η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η συνεδρίαση (τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με τη τροποποίηση σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ” (Α.Μ. 9/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ” (Α.Μ. 22/11).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 6/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ, ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ” (Α.Μ. 7/2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας λοιπού εξοπλισμού ειδικών σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
8. Προγραμματισμός εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου και 17ης Νοεμβρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
9. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
10. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
11. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού δαπάνης 402.917,53 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος
12. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
13. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς έτους 2016 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
14. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
15. Καθορισμός ειδικότητας για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
16. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην κα ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
17. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. ΤΣΙΑΜΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ του ΒΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
18. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (από 18η έως 20η συνεδρίαση έτους 2014 και από 1η έως 9η συνεδρίαση έτους 2015).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Φιλίππου Ηλίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ